top of page

APIE PARAPIJĄ

Visagino parapijos ir bažnyčios istorija prasidėjo 1989 m. Tais metais vietos gyventojų, parapijos komiteto bei kunigo Petro Tarvydo pastangomis buvo gautas pažymėjimas kuris liudijo apie užregistruotą Ignalinos raj. Sniečkaus gyvenvietės katalikų religinę bendruomenę ir leidimą pasistatyti naują bažnyčią. Tais pačias metais, lapkričio 15 d., buvo įkurta Sniečkaus parapija. Tų metų gruodžio 10 d., tuometinės Profesinės technikos mokyklos bendrabučio salėje, Parapijiečių rūpesčiu įrengtoje koplyčioje įvyko pirmosios šv. Mišios. Nedidelė salė stokojo vietos visiems norintiems dalyvauti šv. Mišiose, todėl nuo 1992 m. liepos mėn. buvo leista naudotis, dabartine miesto tarybos posėdžių sale. 

1992 m. pradėtos statyti bažnyčios darbais rūpinosi naujai paskirtas klebonas kunigas Vytautas Rapalis.Tais pačiais metai Visagino katalikų parapijai buvo suteiktas Šv. apaštalo Pauliaus vardas. 1996 m. tikintieji šv. Kalėdas minėjo dar neužbaigtoje, tačiau naujai pastatytoje Šv. apaštalo Pauliaus parapijos bažnyčioje. 

2003 m. klebono kunigo Vido Smagurausko rūpesčiu mūsų bažnyčios varpinę užpildė, ir iki šiol kviečiančio į šv. Mišias bei iškilmes, iš Vilniaus arkikatedros atkeliavusio varpo garsai.

Kunigo Vidmanto Rudoko iniciatyva 2008 – 2010 metų laikotarpiu buvo pastatyti vargonai.

Nuo pirmų parapijos įsikūrimo dienų visi čia tarnystę ėję ir atliekantys kunigai rūpinosi ir rūpinasi bažnyčios bei bendruomenės sielovada ir gerbuviu. Visagino miesto lietuvių, lenkų, rusų katalikų bendruomenės, Lietuvos Carito, „Mamos maldoje“, „Šeimų bažnyčia“, Gyvojo rožinio grupės, lietuvių „Canticum“ ir lenkų bendruomenių chorai, vaikų giedojimo grupė „Cor angeli“ maldomis ir giesmėmis ir darbu brangina, puoselėja mūsų Dievo namus.

bottom of page