top of page

BENDRUOMENĖS

MOTINOS MALDOJE - tai maldos grupės, sukurtos moterims, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius, sutvirtinimo bei krikšto vaikus.

Krikščionišką-ekumeninį judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupes už savo ir viso pasaulio vaikus. Motinas taip greitai patraukdavo paprastas būdas melstis už savo vaikus, kad per devyniolika metų maldos grupės įsikūrė beveik visuose pasaulio kampeliuose.
Visagine "Motinų Maldoje" grupelė pirmą kartą susibūrė 2020 metų rudenį, dabar grupėje vienu metu meldžiasi  6-7 moteris, o bendras narių skaičius siekia 12 žmonių.


Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai?
Prieš maldą moterys ant stalo padeda Šventąjį Raštą, kryžių, krepšelį, simbolizuojanti Jėzaus rankas ir uždega žvakę. Pasidalina praeitos savaitės džiaugsmais ir rūpesčiais, Dievo veikimų jų kasdienybėje.
Kiekviena moteris turi "Motinos maldoje" mažą knygelę su jau paruoštomis maldomis, bei baltus apskritus lapelius, ant kurių surašyti vaikų vardai.


Malda prasideda žodžiais iš Šv. Rašto:
Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)


Susitikimo eiga:
~Malda ir giesmė į Šventąją Dvasią, kad Ji vadovautų susitikimui;
~ Apsaugos nuo blogio malda;
~ Atleidimo prašymo malda;
~ Malda už protų ir širdžių vienybę;
~ Dievo šlovinimo malda ir giesmės;
~ Vienybės meldimas su viso pasaulio „Motinų  maldoje“ grupėmis ;
~ Šventojo Rašto skaitymas;
~ Padėka Dievui už motinystės dovaną;
~ Malda, skaitoma dedant korteles su vaikų vardais į krepšelį.


Susitikimo kulminacijoje mamos paeiliui su vaikų vardų lapeliais atsiklaupia ar atsistoja prie kryžiaus ir išreiškia Viešpačiui savo dėkingumą, su pasitikėjimu paveda į Dievo rankas savo vaikus.
Motinos meldžiasi ne tik už savo vaikus, bet ir kitų motinų prašymais. Tam yra užvestas sąsiuvinis, kuriame galima įrašyti intencijas.
Kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia, saugomas visų pokalbių konfidencialumas.


Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje grupelė "Motinos maldoje" renkasi kiekvieną antradienį po Šv. Mišių 18.45 val. 


Jei turite klausimų, norite tapti "Mamos maldoje" grupės nare ar norite įrašyti intenciją kreipkitės į Renatą tel.:+37061065716


Maloniai kviečiame.

motinos maldoje.jpg

Mūsų bažnyčioje Carito grupės veikla prasidėjo 2023 m. rugsėjo mėn.

Žodis caritas kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia  gailestingumas, gailestingoji meilė.

Caritas – tai pagalbos žmonėms, nepriklausomai nuo religijos, lyties ar tautybės, veiklą vykdanti organizacija, kuri įgyvendina Katalikų Bažnyčios socialinę – pastoracinę misiją.

Carito tikslas: dalintis gailestingumu ir suteikti pagalbą išgyvenantiems įvairius sunkumus, savo veikloje remiantis Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Carito grupės veiklos:
* Paramos priėmimas ir labdaros teikimas;
* Pagalba, parama vienišiems pagyvenusiems žmonėms, bendravimo ir žmogiškosios pagalbos           reikalingiems parapijiečiams;
* Stokojančių globa (pagalba maisto produktais, lankymas namuose);
* Bendradarbiavimas su parapijoje veikiančiomis kitomis grupėmis;
* Labdaringų akcijų organizavimas;
* Carito savanorių susirinkimų rengimas.

Mūsų kontaktai: el.paštas: caritas.visaginas@gmail.com

Miglė 8 686 30670, Renata 8 610 65716, Eglė 8 646 67375.

Visada kviečiame prie veiklų prisijungti savanorius.

Soup Kitchen

Mūsų bažnyčios chorų ištakos siekia 1990 m. kai įsisteigė parapija ir pradėjo vykti Šv. Mišios bendrabučio salėje, pradėjo rinktis ir burtis giedantys žmonės. Pagrinde tai buvo aplinkinių kaimų giedoriai iš kaimynystėje esančios Dūkšto parapijos, taip pat ir Visagine gyvenantys žmonės. Giedojo visi prijaučiantys ir norintys. Oficialaus vadovo - vargonininko nebuvo. Kadangi Šv. Mišios vykdavo keliomis kalbomis, tai ir giedama buvo lenkų ir lietuvių kalba. Palaipsniui išsigrynino giesmininkų branduolys, kuriems reikėjo vadovo. Jais buvo Jelena ir Edvardas Piščikai, Paulius Bieliauskas, Rasa Rugaitytė, Ilona Alėjūnienė.

 

Lietuvių bendruomenės choras, dabar turintis pavadinimą – „Canticum“. Ilgus metus šiam kolektyvui vadovavo profesionali muzikė Birutė Paukštienė, kuri subūrė mišraus choro kolektyvą, kurio repertuarą dažnai puošdavo jos pačios sukurtos giesmės. Draugiškas ir darnus giesmininkų būrys dažnai leisdavo laiką ne tik bažnyčioje, bet ir organizuodami keliones bei susibūrimus. Vėliau B. Paukštienei palikus vargonininkės pareigas kolektyvui ėmė vadovauti Jolanta Kraucevičienė, kuri skiria ypatingą dėmesį choro daugiabalsiam skambėjimui, nuolatiniam repertuaro atnaujinimui. Kolektyvas eucharistinių giesmių sakraliu skambėjimu dalinasi dalyvaudami įvairiuose projektuose bei šventėse dekanato bažnyčiose. Taip pat palaiko draugiškus santykius, bei dalyvauja renginiuose Visagino m. stačiatikių cerkvėje. Dievo šlovinimas giesmėmis reikalauja atsidavimo, suvokimo ir meninių gebėjimų puoselėjimo. Tuo tikslu vyksta pastovios repeticijos darbo dienų vakarais ir sekmadieniais prieš šv. Mišias.

 

Lenkų bendruomenės kolektyvo istorija prasideda nuo kelių giesmininkų kuriuos subūrė Jadvyga Rinkevičiūtė. Vėliau gretos pasipildė ir chorui, kaip ir lietuvių, ilgus metus vadovavo Birutė Paukštienė. Tradicinių giesmių atlikimas virpino parapijiečių širdis. Vėliau vadovo pareigas perėmė Živilė Bevainienė, kuri palaikė giedojimo tradicijas. Šiuo metu kolektyvo darniu eucharistinių giesmių, tradicinių melodijų atlikimu, bei repertuaro atnaujinimu šiuolaikinėmis giesmėmis rūpinasi vadovė Jolanta Kraucevičienė. Kolektyvas labai vieningas ir aktyvus. Kartu su choru „Canticum“ dalyvauja įvairiose šventėse mūsų mieste ir už jo ribų. Pastovios repeticijos vyksta darbo dienų vakarais ir sekmadieniais prieš šv. Mišias.

 

Vaikų giedojimo grupė „Cor angeli“.

„Kai gieda vaikai – dangus nusileidžia, kad pasiklausyti žemėje giedančių angelų“. Tokia mintis ateina, kai po bažnyčios skliautais išgirsti gal kiek nedrąsius, atsargiai, bet su didele meile, giesmelės garsus giedančių vaikų balsus. Šalia suaugusiųjų kolektyvų mūsų bažnyčioje yra susibūrusi vaikų giedojimo grupė „Cor angeli“. Džiugu, kad per metus lankančiųjų skaičius išaugo. Ir dabar čia renkasi įvairaus, nuo 5 iki 14 metų, amžiaus giedorėliai. Klebono paraginti ir padrąsinti, kartą per mėnesį, paskutinį mėnesio sekmadienį, vaikų chorelis gieda lietuviškų šv. Mišių metu. Vaikų ir jaunimo atliekamos giesmės puošia Pirmosios komunijos, bei kitas šventes, dalyvauja sakralinės muzikos konkursuose bei festivaliuose. Papildyti savo repertuarą gražiomis tradicinėmis bei šiuolaikinėmis giesmėmis grupės dalyviai, kartą savaitėje, renkasi į repeticijas.

 

(teksto autoriai V. Krasauskienė, A. Špakauskienė, J. Kraucevičienė)

received_1626005084535058.jpeg
bottom of page