top of page

POTWIERDZENIE

Sakrament bierzmowania jest oznaką dojrzałości chrześcijańskiej, świadomego umocnienia przez Ducha Świętego osoby ochrzczonej, gotowej do życia wiarą Kościoła katolickiego.

Dlaczego konieczne jest przyjęcie sakramentu bierzmowania?

Aby pobudzić wzrost łaski chrztu, potrzebny jest sakrament bierzmowania. Osoba, która je otrzymuje, żyje bardziej powołaniem dziecka Bożego, mocniej jednoczy się z Chrystusem i Kościołem katolickim jako wspólnotą wierzących. Umocniony chrześcijanin na nowo odkrywa dary dane mu przez Ducha Świętego i ma większą odwagę świadczyć o wierze chrześcijańskiej. W ten sposób dopełnia się chrzest w życiu chrześcijanina, wylewa się łaska Ducha Świętego i pozostawia w duszy niezatarty ślad, umacnia się wiara.

Komu udziela się sakramentu bierzmowania?

Sakrament ten może przyjąć tylko raz każda osoba, która została już ochrzczona, ukończyła 15 lat i nie została jeszcze bierzmowana, która decyduje się na to bez przymusu, odpowiednio się przygotowuje i chce żyć według nauki św. Kościoła katolickiego i stara się aktywnie włączać w życie wspólnoty.

Chrzest (włączenie w pełnoprawne życie chrześcijańskie) każdego ochrzczonego musi być uwieńczone przyjęciem sakramentów bierzmowania i Eucharystii.

Osoby chcące przyjąć ten sakrament muszą skontaktować się z księdzem kościoła, w którym zwykle się modlą i wziąć udział w programie przygotowawczym, który trwa przez cały rok. Zapisy do grup przygotowawczych ogłaszane są w ogłoszeniach parafialnych.

Konieczne jest, aby dana osoba została potwierdzona

  • Aby bardzo odpowiedzialnie ocenić swoją decyzję i gotowość do przyjęcia tego sakramentu.

  • Osoba przystępująca do bierzmowania musi zgadzać się z nauką katolików i Kościoła, musi być gotowa stać się uczniem i świadkiem Chrystusa we wspólnocie i świecie.

  • Ducha Świętego otrzymuje się przez sakrament bierzmowania, dlatego należy go przyjąć czystym sercem, spowiedź odbywa się przed przyjęciem sakramentu.

  • Przygotowujący się do przyjęcia tego sakramentu znajduje dokument poświadczający fakt chrztu i wybiera ojca (lub matkę) bierzmowania.

  • Wybiera się imię świętego, co oznacza, że chrześcijanin nie jest sam na drodze wiary, ale osobiście towarzyszą mu ci, którzy już w wieczności widzą oblicze Boga.

Rodzice ze wzmocnieniem

Ojcem lub matką bierzmowania może być tylko osoba ochrzczona, która przyjęła sakramenty bierzmowania, pokuty i Eucharystii i prowadzi życie posłusznego chrześcijanina. Osoba ta musi być autorytetem dla przyjmującego sakrament bierzmowania. Ojciec lub matka bierzmowanego, jako starszy brat, przyprowadza chrześcijanina i przedstawia go biskupowi, a jego modlitwa i uwaga pomaga mu wiernie wypełniać obietnice chrztu świętego i chronić dar Ducha Świętego.

Aby wyrazić bliższy związek między chrztem a bierzmowaniem, wskazane jest zaproszenie jednego z rodziców chrzestnych jako ojca lub matkę bierzmowania. Jeżeli zostanie wybrany inny opiekun, musi on być zdolny duchowo do pełnienia tych obowiązków, być starszy od osoby, która ma być bierzmowana. Rodzice nie mogą być ojcem ani matką bierzmowanego dziecka.

Symbole sakramentu bierzmowania

Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, namiętnej miłości i ducha poświęcenia. W dniu Pięćdziesiątnicy na Apostołów zstąpił Duch Święty.

Namaszczenie świętym krzyżmem jest istotnym znakiem obrzędu bierzmowania, przez który chrześcijanin zostaje naznaczony pieczęcią Ducha Świętego jako oddany i przynależący do Boga przez całe życie. Chrześcijanin to namaszczony, następca dzieł Chrystusa. Chrystus powiedział, że jest naznaczony pieczęcią Ojca (J 6,27) i chrześcijanin jest nią naznaczony także. „Bóg utwierdził nas i was i namaścił Chrystusa; Naznaczył nas swoją pieczęcią i posłał sznur Ducha do naszych serc” (2 Kor 1,22).

Krzyżmo Święte – W Wielki Czwartek w katedrze biskupiej konsekrowano pachnącą oliwę z oliwek, przeznaczoną do namaszczenia nowo ochrzczonych, ochrzczonych i poświęconych Bogu – księży i biskupów. Namaszczenie oznacza wybranie do świadczenia o Chrystusie życiem i czynami, szerząc w ten sposób wiarę, symbolizuje moc Ducha Świętego, przypomina o bliższej więzi z Kościołem. Olej jest oznaką siły, radości i siły.

Imię zostało wybrane na cześć znanego świętego, który przez całe życie będzie przykładem chrześcijanina, przypominając mu, jak być świadkiem Boga i służyć innym.

Obrzędy sakramentu bierzmowania

Przed ceremonią wskazane jest, aby osoba bierzmowana i jej bliscy odmówili specjalną modlitwę, dzięki której będą bardziej otwarci na dary Ducha Świętego. 
Sakramentu bierzmowania zazwyczaj udziela się w kościele św. Na Mszy św. Po przeczytaniu Ewangelii i kazaniu biskup zachęca do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 
1. Biskup pyta:
Czy wyrzekasz się złego ducha, jego dzieł i pokus?
Odpowiadamy:
Odmawiam.
2. Biskup pyta:
Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Odpowiadamy:
Wierzę.
3. Biskup pyta:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, zmartwychwstałego i zasiadającego po prawicy Ojca?
Odpowiadamy:
Wierzę.
4. Biskup pyta:
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela, który zostanie Ci dany przez Sakrament Bierzmowania?
Odpowiadamy:
Wierzę.
5. Biskup pyta:
Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Odpowiadamy:
Wierzę.
6. Biskup świadczy:
To jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła katolickiego, którą głosimy i radujemy się w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 
Odpowiadamy:
Amen.
7. Biskup modli się za bierzmowanych z wyciągniętymi rękami.
Po modlitwie odpowiadamy:
Amen.
8. Każda osoba, która ma być bierzmowana, podchodzi do biskupa. Osoba prezentująca wzmacniającego (ojciec lub matka wzmacniającego) kładzie prawą rękę na ramieniu wzmacniającego.
9. Biskup macza kciuk w olejku krzyżma, namaszcza czoło bierzmowanego znakiem krzyża i mówi:
N, z tym znakiem przyjmij św. Dar Ducha.
Odpowiadamy: Amen.
10. Biskup wita:
Pokój wam. 
Odpowiadamy: I tobie, Pasterzu.
Poniżej podajemy adresy modlitwy powszechnej, św. Msza jest sprawowana normalnie.

Obrzędy odprawiane są uroczyście i uroczyście. Do udziału w tych uroczystościach zapraszani są bliscy, przyjaciele i członkowie społeczności lokalnej, aby reprezentowali cały Lud Boży i pokazali, jakie owoce wiary dojrzał w nich Duch Święty.

Kto może udzielać sakramentu bierzmowania?

Głównym szafarzem tego sakramentu jest biskup jako następca apostołów. Sakrament bierzmowania należy otrzymać od biskupa, w którego diecezji chrześcijanin żyje i modli się. Udział biskupa w obrzędzie sakramentu bierzmowania wyraża więź z Kościołem. W dniu Pięćdziesiątnicy na Apostołów zstąpił Duch Święty. Później sami apostołowie przekazali go wierzącym, nakładając na nich ręce. Otrzymanie Ducha Świętego z rąk biskupa oznacza ścisłą jedność z lokalnym i powszechnym Kościołem apostolskim.

W szczególnych przypadkach biskup upoważnia do udzielania tego sakramentu kapłana. Więź z Kościołem wyraża się poprzez współpracownika biskupa, prezbitera oraz przez konsekrowane przez samego biskupa święte krzyżmo, którym namaszcza się bierzmowanych.

Jeżeli wierzący nie przyjął tego sakramentu i grozi mu niebezpieczeństwo śmierci, zaleca się, aby przed przyjęciem Wiatyku (Komunii Świętej za umierających) kapłan pełniący w tym obrzędzie umocnił chrześcijanina Sakramentem Bierzmowania.

bottom of page